Zaagmolenpad 1, 2761TL Zevenhuizen 0180 638333 Postbus 137, 2760 AC Zevenhuizen

Verlofaanvragen

Leerplicht en schoolverzuim

Elk kind dat het basisonderwijs bezoekt is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het kind vijf jaar is geworden. Soms kan het voor een kind een te grote belasting blijken om gelijk al hele dagen naar school te gaan. Ouders / verzorgers kunnen hun kind na overleg met de groepsleerkracht en de schoolleiding een aantal schooltijden thuishouden. Overleg en afspraken hieromtrent zijn noodzakelijk omdat regelmatig schoolbezoek in het belang van de ontwikkeling van het kind is. Een vijfjarige mag per week hoogstens 5 uur van school wegblijven, mits dit ook in overleg met de groepsleerkracht en schoolleiding gebeurt. Vanaf de zesde verjaardag is elk kind verplicht gehele dagen de school te bezoeken.

Soms kan een kind niet aan de leerplicht voldoen. De ouders / verzorgers moeten dan voor het kind vrij vragen aan de directie van de school. In sommige gevallen kan de directie verlof verlenen. Bij het verlenen van verlof dient de directie zich te houden aan bepaalde regels.

Hoe zit het met die extra vakanties?

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. In de praktijk komt het zelden voor dat ouders noch in de zomervakantie, noch in de kerstvakantie, noch in de meivakantie in de gelegenheid zijn om een gezinsvakantie te plannen. De aanvraag moet dan ook altijd vergezeld gaan met een verklaring van de werkgever waaruit blijkt dat verlof in geen van de vastgestelde schoolvakanties mogelijk is.

Alleen als voldaan wordt aan de volgende drie voorwaarden kan een schooldirecteur extra vakantie toestaan:

  • Als ten minste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden. Het gaat in dit geval niet om problemen met afstemming met collega’s ect.
  • Als het gezin in géén van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie kan.
  • Als de ouders zelfstandig een beroep uitoefenen, moeten zij zelf aannemelijk maken dat het extra vakantieverlof noodzakelijk is.

Extra verlof kunt u aanvragen bij de schooldirecteur. Hij/zij beoordeelt elke aanvraag individueel. Om tijd te creëren voor open overleg of een eventuele bezwaarprocedure, moet de verlofaanvraag minimaal acht weken van tevoren bij de directeur van de school binnen zijn. Is de vakantie al besproken en zijn de koffers bij wijze van spreken al gepakt, dan is er geen sprake meer van open overleg. Deze hoofdregel geldt niet voor verlof als de termijn van acht weken niet redelijk en/of realistisch is door een bijzondere omstandigheid (bijvoorbeeld het verlies van een dierbare).

De schooldirecteur is bevoegd een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag voor maximaal tien dagen in een schooljaar (aaneensluitend of bij elkaar opgeteld). De schooldirecteur kan de leerplichtambtenaar consulteren bij twijfel of er een rechtmatige beslissing genomen is. De leerplichtambtenaar zal te allen tijde een advies geven gebaseerd op de leerplichtwet. De leerplichtambtenaar is bevoegd een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag voor meer dan tien dagen. Hij doet dit altijd in overleg met de schooldirecteur.

Wie zijn de leerplichtambtenaren en wat doen ze precies?

De leerplichtambtenaar controleert of de leerplicht wordt nageleefd. Ook geeft hij/zij voorlichting aan jongeren over het belang van naar schoolgaan en de gevolgen van het overtreden van de Leerplichtwet. Als een kind niet meer naar school wil omdat het een probleem heeft, dan zoekt de leerplichtambtenaar – in overleg met school en ouders – naar een oplossing. Ouders en school zijn en blijven echter primair verantwoordelijk voor het kind. Is er sprake van ongegrond verzuim, dan zijn ouders en leerlingen vanaf 12 jaar aansprakelijk.

Bij de gemeente Zuidplas zijn twee leerplichtambtenaren werkzaam: Mevrouw C.W. Adrianus en Mevrouw M.T. van der Gaag.

Mocht u vragen of opmerkingen kunt u deze naar de leerplichtambtenaar mailen: leerplicht@zuidplas.nl.  Als u nog meer wilt lezen over leerplicht, kunt u de website www.leerplicht.net raadplegen.