Zaagmolenpad 1, 2761TL Zevenhuizen 0180 638333 Postbus 137, 2760 AC Zevenhuizen

Over ons

‘t Reigerbos is de openbare basisschool in Zevenhuizen en maakt deel uit van de Stichting Scholengroep Holland.

De school telt ongeveer 370 leerlingen, verdeeld over 16 groepen. Het team van ‘t Reigerbos is enthousiast, bevlogen en hoogopgeleid.

Wij dragen er zorg voor dat elk kind zich veilig voelt in en om de school en hoogwaardig onderwijs krijgt.

Ons motto:

Samen op weg –  met elkaar en voor elkaar – in Vertrouwen.

’t Reigerbos

’t Reigerbos is een school zijn waar een kind volledig tot z’n recht komt, sociaal emotioneel als ook cognitief. Wij werken aan alle aspecten van de ontwikkeling van het kind. We leren kinderen samen te werken, te geloven in zichzelf en in hun talenten, hun gevoelens te uiten en respect voor elkaar te hebben. We leren kinderen regels en afspraken te gebruiken om een prettige leefomgeving en sfeer te creëren en geven zelf het goede voorbeeld. Ieder kind wil graag leren. Kinderen leren graag op ‘t Reigerbos door te spelen, de omgeving te ontdekken, samen te werken, zich te presenteren, kennis te verwerven op een eigen niveau, kwaliteiten te ontwikkelen en verantwoording te nemen binnen een gestructureerde rijke leeromgeving. In de schoolgids wordt de visie en missie van de school beschreven en hoe de school deze realiseert.

Leefstijl

We leren kinderen regels en afspraken te gebruiken om een prettige leefomgeving en sfeer te creëren en geven zelf het goede voorbeeld. Dit doen wij met behulp van “Leefstijl” een methode waar sociaal emotionele vaardigheden worden aangeleerd en getraind. Kinderen leren zich bewust te zijn van normen en waarden en hoe je deze in de omgang met anderen toepast.  ’t Reigerbos hanteert drie schoolregels op basis waarvan elke groep haar eigen regels maakt en bewaakt. Tevens zetten we “Taakspel” in om kinderen bewust te maken van een goede taakopvatting en stimuleren we gewenst gedrag.

Pestgedrag wordt effectief aangepakt met de No Blame methode van Leeftstijl: “Sta op tegen Pesten”.

Talent

We stimuleren kinderen hun talenten te ontwikkelen op alle gebieden. We focussen op een brede en verdiepende kennisontwikkeling. Kinderen worden uitgerust met kennis, vaardigheden, attitudes en de weerbaarheid die zij straks nodig zullen hebben om succesvol hun weg te kunnen vinden in de maatschappij van 21ste eeuw. Kinderen op ’t Reigerbos zijn  medeverantwoordelijk  voor het gebouw, hun spullen en de omgang met elkaar. Zij denken mee over  de vormgeving van deze verantwoordelijkheid in de Leerlingenraad.

Identiteit

‘t Reigerbos biedt leerlingen hoogwaardig, eigentijds onderwijs met aandacht voor verschillende tradities en respect voor culturen en identiteit. Er wordt aandacht besteed aan de geestelijke stromingen en culturen. Cultuur, muziek, techniek en sportactiviteiten genieten veel belangstelling van zowel de leerlingen als de ouders en geven de school een eigen uitstraling.

Engels

Alle leerlingen krijgen van groep 1 t/m 8 de Engelse taal aangeboden. Engels is een taal waar ook al heel jonge kinderen middels televisie en internet kennismaken. Het leren van een tweede taal blijkt ook heel bevorderlijk te zijn voor het ontwikkelen van de eigen taal.

De Projectgroep en hoog- en meer begaafde kinderen

Aan het begin van ieder schooljaar vindt er in groep 1 t/m 8 een signalering hoogbegaafdheid (SIDI3) plaats. Aan de hand van de uitkomsten van die signalering kunnen kinderen geplaatst worden in de projectgroep (plusklas).

Onderwijs

Wij hebben ons voor de komende jaren de volgende onderwijskundige hoofd- en tussendoelen gesteld:

1)  Hoge leerrendementen

We behalen hoge leerrendementen door een effectieve instructie afgestemd op de onderwijsbehoefte van de individuele leerling en door het vastleggen, naleven en controleren van schoolbrede afspraken, waarbij het voorbeeldgedrag van de leerkracht centraal staat

2)  Meer leerplezier

Het kind is zich bewust van de eigen talenten en heeft de behoefte deze te ontwikkelen.

Met behulp van kindgesprekken, diagnostische gesprekken en het werken in de zone van naaste ontwikkeling geven wij de kinderen meer zelfvertrouwen. Kinderen hebben succeservaringen en geloven in eigen kunnen.

3)  Meer samenwerken en zelfstandig leren.

Het kind voelt zich verantwoordelijk voor het eigen werk en de eigen resultaten door samen met de leerkracht de te behalen leerdoelen te stellen. Het kind is intrinsiek gemotiveerd. Er is een doorgaande lijn (afspraken en regels) voor zelfstandig werken waardoor we het werken met weektaken, of een deel daarvan, verder kunnen uitbouwen. Door coöperatieve werkvormen in te zetten leren kinderen gestructureerd samen te werken.

Zorg  

Het doel van ons onderwijs is het verbeteren van leerprestaties van alle leerlingen met behulp van het Handelings Gericht Werken (HGW) en Opbrengstgericht werken. Als team hebben we een professioneel en gestructureerd zorgsysteem gerealiseerd, waarbij de meeste hulp in de groep gegeven wordt.

Een groot deel van de leerkrachten heeft een masteropleiding gevolgd of is daar mee bezig. De leerkrachten zijn opgeleid tot Remedial Teacher, gedragsdeskundige of gespecialiseerd in het jonge kind. In ‘Het Zorgplan’ is beschreven wat ’t Reigerbos aan zorg kan bieden.

Passend Onderwijs

De wetgeving rond  “Passend Onderwijs” heeft tot doel dat meer kinderen thuisnabij – liefst op de eigen basisschool – passend onderwijs en ondersteuning geboden krijgen. Ouders en jeugdzorg worden daarbij nadrukkelijk betrokken en het systeem van toedeling ondersteuningsmiddelen (financiën en expertise) wordt meer efficiënt en effectief ingericht. ’t Reigerbos is ingedeeld bij het samenwerkingsverband Midden Holland. Naast de Ouderinformatie Passend Onderwijs ( algemeen) kunt u in het Schoolondersteuningsprofiel ’t Reigerbos lezen welke zorg ’t Reigerbos uw kind kan bieden.