Zaagmolenpad 1, 2761TL Zevenhuizen 0180 638333 Postbus 137, 2760 AC Zevenhuizen

Huiselijk geweld

Meldcode

Als school is obs ’t Reigerbos verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van onderwijs en deze verantwoordelijkheid is zeker ook aan de orde is in geval van vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Van de personeelsleden die werkzaam zijn bij obs ’t Reigerbos mag verwacht worden op basis van deze verantwoordelijkheid dat zij in alle contacten attent zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en dat zij effectief reageren op deze signalen. Wij stellen in deze meldcode vast dat de beroepskrachten die binnen obs ’t Reigerbos werkzaam zijn weten welke stappen van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Wij leggen in deze code vast op welke wijze de personeelsleden bij deze stappen ondersteund worden.

Wat verstaan wij onder huiselijk geweld

Dreigen met geweld, op enigerlei wijze, door iemand uit de huiselijke kring, waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke, seksuele of psychische aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer, daaronder ook begrepen ouderen- mishandeling en eer gerelateerd geweld. Tot de huiselijke kring van het slachtoffer behoren: (ex) partners, gezinsleden, familieleden en huisgenoten.

Wat verstaan wij onder kindermishandeling

Iedere vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend, of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel, daaronder ook begrepen eer gerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking.

In aanmerking nemende

 • de Wet bescherming persoonsgegevens;
 • de Wet op de jeugdzorg;
 • de Wet maatschappelijke ondersteuning;
 • het privacyreglement van obs ’t Reigerbos

Stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in stappen vast:

1. In kaart brengen van signalen en al dan niet melden

Bij vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling brengt de school de signalen die het vermoeden bevestigen of ontkrachten in kaart en legt deze vast. De aandachtsfunctionaris, mevr. M. Sturing, coördineert het proces en legt tevens zo feitelijk mogelijk vast met wie de contacten over de signalen hebben plaatsgevonden. Hypothesen en veronderstellingen worden  zodanig benoemd. Het leerlingvolgsysteem op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen van de school, het signaleringsprogramma “ZIEN”, maakt onderdeel uit van het proces. De aandachtsfunctionaris zal overleg voeren met betrokkenen en neemt de uiteindelijke beslissing of contact wordt opgenomen met het AMK, het CJG en/of anderen.  Als de signalering betreffen de signalen huiselijk geweld of kindermishandeling de betrokkenheid van een beroepskracht doen vermoeden, meldt de aandachtsfunctionaris dit bij de directie. Diagnoses worden alleen benoemd als ze zijn gesteld door een deskundige.

2. Gesprek met betrokkene(n)

Signalen kunnen, als de situatie daartoe uitnodigt, besproken worden met direct betrokkenen. Zo nodig zullen we ondersteuning bij het voorbereiden of het voeren van het gesprek vragen aan een deskundige collega en/of het Advies-en Meldpunt Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld.

Anoniem

Wij zijn ons ervan bewust dat het doen van een melding zonder dat de signalen zijn besproken met de direct betrokkene, alleen mogelijk is als:

 • de veiligheid van de betrokkenen in het geding is;
 • als er goede redenen zijn om te veronderstellen dat betrokkenen door dit gesprek het contact gaan verbreken.

3. Inschatten

De aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling wordt door de aandachtsfunctionaris ingeschat.

4. Wegen van geweld.

Wij maken bij het inschatten van het risico op huiselijk geweld of op kindermishandeling gebruik van eigen ervaring en adviezen van het AMK, Steunpunt Huiselijk Geweld en/of CJG.

5. Beslissen.

Wij beslissen aan de hand van de adviezen van bovengenoemde organisaties of we zelf hulp kunnen organiseren of dat melden ons een betere optie lijkt.

Verantwoordelijkheden van obs ‘t Reigerbos voor het scheppen van randvoorwaarden voor een veilig werk- en meldklimaat.

Om het voor leerkrachten mogelijk te maken om in een veilig werkklimaat huiselijk geweld en kindermishandeling te signaleren en om de stappen van de meldcode te zetten, draagt obs ‘t Reigerbos er zorg voor dat:

 • binnen de organisatie en bij alle betrokkenen bekendheid wordt gegeven aan het doel en de inhoud van de meldcode
 • regelmatig een aanbod wordt gedaan van trainingen en andere vormen van deskundigheidsbevordering zodat leerkrachten voldoende kennis en vaardigheden ontwikkelen en ook op peil houden voor het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en voor het zetten van de stappen van de code
 • er voldoende deskundigen beschikbaar zijn die de leerkrachten kunnen ondersteunen bij het signaleren en het zetten van de stappen van de code
 • de meldcode aansluit op de werkprocessen binnen de organisatie
 • de werking van de meldcode regelmatig wordt geëvalueerd en dat zo nodig acties in gang worden gezet om de toepassing van de meldcode te optimaliseren
 • afspraken worden gemaakt over de wijze waarop obs ’t Reigerbos de leerkrachten zal ondersteunen als zij door mensen worden aangesproken op de wijze waarop de school de meldcode toepast.